Lover for Norsk Biovitenskapelig Selskap (tidligere Norsk Biokjemisk Selskap)

(Vedtatt på generalforsamling 15. februar 1968 med endringer 1. februar 1973, 16. februar 1975, 5. mars 1987 og 23. januar 1993, med revisjoner av 21. januar 1995 og 23. januar 1999, 17. januar 2004, 21. januar 2006).

§   1.  Formål
Norsk Biovitenskapelig Selskap (NBS) har til formål å fremme biokjemien i Norge.  Selskapet skal representere norsk biokjemi utad, og ivareta forbindelsen med internasjonale biokjemiske organisasjoner.  Selskapet er tilsluttet Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

§   2.  Lokalavdelinger
Personer i et geografisk område kan danne en lokalavdeling av Norsk biokjemisk selskap.  Styret i Norsk biokjemisk selskap skal godkjenne lokalavdelingen og dens vedtekter.

§   3.  Medlemskap
Enhver som har interesse for biokjemi kan bli medlem av Norsk biokjemisk selskap. Personlig medlemskap kan enten være direkte eller oppnås gjennom en lokalavdeling.

§   4.  Støttemedlemmer
Firmaer og institusjoner kan opptas som støttemedlemmer og er da direkte medlemmer av Selskapet.

§   5.  Kontingent
Kontingent for Selskapets medlemmer og støttemedlemmer fastsettes av generalforsamlingen.  Selskapets kontingent følger kalenderåret, og skal være innbetalt til Selskapets kasserer senest innen årets utgang.  Medlemskap trer i kraft fra og med innbetaling av den årlige kontingent, og opphører 2 år etter den sist innbetalte kontingent for ordinære medlemmer og etter 1 år for studentmedlemmer.

§    6.  Styret
Selskapets styre skal bestå av president, generalsekretær (som også er delegat til internasjonale møter), samt en representant for hver lokalavdeling.  Presidenten er styrets leder og velges for 2 år av gangen.  Presidenten velges 1 år før vedkommende tiltrer.  I løpet av dette året  deltar tiltredende president delta i styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Generalsekretæren velges for 4 år av gangen og kan gjenvelges for en ny 4-års periode.  Generalsekretæren representerer Selskapets faste adresse og skal ta hånd om generalsekretariatet med arkiv og medlemsregister.  Generalsekretæren er også ansvarlig for Selskapets regnskaper.  Generalsekretær fungerer som Selskapets internasjonale delegat.  Forøvrig bestemmes generalsekretærens oppgaver av styret.  Generalsekretæren disponerer et begrenset beløp hvert år, for egen faglig aktivitet.  Dette beløp fastsettes av styret.
Selskapet oppretter en valgkomite som skal fremme forslag på kandidater til president og generalsekretær.  Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og skal bestå av representanter fra de fem regioner Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ås.  Valgkomiteen skal ha minst to kvinner som medlem og konstituerer seg selv. Valgkomiteens funksjonstid er 4 år.  Komiteen legger frem sitt forslag innen 1 måned før NBS´s generalforsamling.
Styret kan avgjøre saker ved sirkulasjon mellom sine medlemmer.  Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede på styremøtet eller har avgitt uttalelse i en sak.
Styret skal samarbeide med lokalavdelingene om gjesteforelesere, og skal forøvrig holde lokalavdelingene orientert om saker av interesse.  På internasjonale møter representeres Selskapet av Generalsekretær, eller annet medlem oppnevnt av styret.

§   7.  Medlemsliste, protokoll, regnskap
Det skal føres en liste over Selskapets medlemmer.  Styret skal føre referat fra generalforsamling og styremøter.  Generalsekretæren skal sørge for at regnskap blir ført og revidert.

§   8.  Regnskap og Revisjon
Selskapet skal benytte profesjonell regnskapsfører.  Selskapets regnskap skal revideres av offentlig godkjent revisor.

§   9.  Generalforsamling
Generalforsamling skal holdes hvert år.  Innkalling til generalforsamling skal skje med minst 4 ukers varsel og saksliste skal være sendt medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen. Innkalling kan skje ved å legge ut informasjon på Selskapets hjemmeside, mens saksliste trykkes i NBS-nytt. Generalforsamlingen skal:
A  Godkjenne saksliste
B  Godkjenne styrets beretning
C  Godkjenne revidert regnskap
D  Velge president og/eller generalsekretær.
E  Fastsette kontingent til NBS og hvor stor andel av denne som hvert år skal
overføres til lokallagene.
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom styret eller minst 2/3 av medlemmene forlanger det.

§  10.  Stemmerett
Alle medlemmer av NBS har stemmerett på generalforsamling.  Vedtak skjer ved simpelt flertall av de avgitte stemmer.  I tilfelle stemmelikhet avgjør presidentens stemme utfallet av voteringen.  Avstemningen skal være skriftlig dersom ett tilstedeværende medlem forlanger det.  Medlemmer som er forhindret fra å møte kan stemme ved fullmakt.  Fullmakten skal fremlegges for Selskapets generalsekretær senest 1 time før generalforsamlingen.  Ingen kan stemme for flere enn 5 personer.  I saker av stor betydning kan styret eller en lokalforening kreve at det skal være anledning til skriftlig forhåndstemming.  Et slikt krav må fremsettes minst 14 dager før generalforsamlingen.

§  11.  Lovendring
Lovendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og kan bare behandles på generalforsamling.  Forslag til lovendringer skal sendes medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen.

§  12.  Fonds
Selskapet kan opprette særskilte fonds som skal disponeres ifølge spesielle statutter vedtatt av generalforsamlingen.

§  13.  Faggrupper
Det er adgang til å opprette faggrupper under Selskapet etter spesielle statutter vedtatt av generalforsamlingen.

§  14.  NBS-nytt
Statutter for medlemsbladet NBS-nytt bestemmes av generalforsamlingen ved simpelt flertall.

§  15.  The NBS-lecture
Statutter for “The Norwegian Biochemical Society Lecture” (The NBS Lecture) bestemmes av generalforsamlingen ved simpelt flertall.

§  16.  NBS-kontaktmøte
Statutter for arrangering av NBS-kontaktmøte bestemmes av generalforsamlingen ved simpelt flertall.

§  17.  Reisestipendier
Reisesstipendier deles ut én til to ganger i året med søknadsfrist kort etter Kontaktmøtet og eventuelt tidlig på høsten. Stipendienes størrelse og antall fastsettes av Styret i lys av foreningens økonomi. Styret behandler og avgjør søknadene. Formål som kan tilgodesees er for eksempel arbeidsreiser, deltakelse i kurs, workshops og møter. Studenter (før mastergrad) og de som presenterer egne resultater, skal prioriteres. Rapport og regnskap med bilag må innsendes før utbetaling.

§  18.  Oppløsning
Vedtak om oppløsning av Selskapet kan bare gjøres på generalforsamling og krever 2/3 flertall av Selskapets medlemmer.  Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig forhåndsstemme. Forslag om oppløsning skal sendes medlemmene minst 2 måneder før behandling kan finne sted.  Den samme generalforsamling avgjør hvordan Selskapets midler disponeres.

STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMMER – VALG OG RETTIGHETER.

(Vedtatt på Generalforsamling 17.1.2004.)

Styret i NBS kan, etter nominering fra medlemmer, utpeke æresmedlemmer av foreningen. Et æresmedlem skal ha gjort en særdeles viktig og langsiktig innsats for foreningen. Et æresmedlemsskap i NBS varer livet ut. En kandidat blir æresmedlem dersom minst to tredjedeler av Styret stemmer for det.

Rettighetene til æresmedlemmer omfatter:
– Gratis kontingent
– Prioritet ved Kontaktmøter
– Styret NBS dekker registreringsavgift til Kontaktmøtene for pensjonerte æresmedlemmer. Styret i NBS kan dekke, helt eller delvis, utgifter for æresmedlemmer ved deltakelse på Kontaktmøtene. Dette er dog avhengig  av foreningens økonomi, og må klargjøres og informeres om fra Styret i forkant av hvert Kontaktmøte.

STATUTTER FOR BIOKJEMISK KONTAKTMØTE

(Vedtatt på Geilo 20. januar 1996 og revidert 23. januar 1999, 17. januar 2004)

§   1.   Generelle retningslinjer
Formålet med Biokjemisk Kontaktmøte er å fremme biokjemien i Norge ved å være et forum som er både faglige og sosialt skapende.  Kontaktmøtet skal ivareta NBS medlemmers faglige interesse ved å invitere et utvalg foredragsholdere som representerer forskningsfronten innen sitt fagfelt, og samtidig er kjente for å være dyktige forelesere.
Innbetalt medlemskontingent til NBS er et absolutt krav for registrering og deltagelse på møtet.
Dersom flere melder seg på til Biokjemisk Kontaktmøte enn det er plass til, skal prioritet gis etter ansiennitet som medlem av NBS, og at møteavgift er betalt før fristens utgang.

§   2.   Arrangør
Utvalgte biokjemiske miljøer som utgjør en hel, eller del av en NBS lokalavdeling, kan oppnevnes av NBS´ styre som arrangør.  Arrangør oppnevnes senest 2 år før møtet skal arrangeres.

§    3.   Møtets form og faglige innhold
Arrangementskomitéen velger selv hvordan de vil legge opp det faglige program, dog må det legges vekt på:

n en bred presentasjon av norsk biokjemi.
n unge biokjemikere må sikres mulighet til å presentere sine forskningsresultater.

Arrangøren utarbeider og presenterer et detaljert forslag til møteplan inkludert sosialt og faglig program for NBS´ styre, som skal godkjenne dette sammen med budsjettforslaget.  Kommersielle arrangementer utover utstillingen må avtales med arrangøren, og må ikke konkurrere utilbørlig med det faglige program.

§   4.   Budsjett og økonomi
NBS har det overordnede ansvar for Kontaktmøtet og garanterer ved inntekten fra utstillingen for møtets økonomi.  Budsjettforslag skal presenteres NBS styre for godkjenning før 15. mars året før møtet arrangeres.  Valg av sted og forhandling med hotell skjer i samråd med NBS (frist 15. mars).  Budsjettforslaget kan inneholde kostnader for profesjonell/teknisk arrangør.
NBS v/generalsekretær har opprettet egen bankkonto for Kontaktmøte.  Av hensyn til regnskap og revisjon skal denne benyttes for alle inn- og utbetalinger. Det vil bli gitt prokura til arrangementskomiteens leder og kasserer.
Regnskapet skal avsluttes og sendes NBS v/generalsekretæren så snart som mulig etter møtet og senest 1. juli samme år.  Regnskapet må føres etter gjeldende regler for regnskap (absolutt bilagskrav mm.).  Regnskapet revideres av NBS´ revisor. .  Et evt. overskudd fra deltagerregnskapet fordeles av NBS styre mellom NBS og lokalavdelingen som står som arrangør (evt. som tilskudd til møtearrangement).
Ekstern økonomisk støtte skal søkes (herunder forskningsråd).  Presidenten og generalsekretær har ansvar for søknad til Norges forskningsråd.  Kopier av alle søknader sendes generalsekretæren.

§    5.   Utstillere
Arrangementskomiteen står teknisk ansvarlig for utstillingen samt innkreving av utstilleravgiften som i sin helhet overføres til NBS. Alle utstillere må være firmamedlemmer av NBS og ha betalt sin kontingent.
Innbetalt avgift for opphold, deltakelse og utstilling innen annonsert tidsfrist er et krav for registrering og deltakelse. Utstillere kan delegeres ansvar for fordeling av utstillerplass (i samråd med NBS og arrangementskomiteen).
Takster for utstilling bestemmes av arrangementskomiteen i samråd med Styret. Utstillere skal få reservert hotellrom for sine medarbeidere, en viss kvote for hvert firma; hvor mange vil avhenge av tilgjengelighet og avgjøres av arrangøren. Dersom utstiller ønsker å ha flere deltakere, utover denne kvoten, må disse være individuelle NBS-medlemmer og registreres på vanlig måte.

STATUTTER FOR “THE NORWEGIAN BIOCHEMICAL SOCIETY LECTURE” (The NBS Lecture)

(Vedtatt på generalforsamlingen den 22. januar 1981 og revidert 23. januar 1999).

§   1.   Norsk biokjemisk selskap arrangerer en forelesning/forelesningsserie i biokjemi som kalles “The Norwegian Biochemical Society Lecture” (The NBS Lecture).  Den som inviteres til å holde foreleningen/forelesningserien kalles “The Norwegian Biochemical Society Lecturer” (The NBS Lecturer).

§   2.   Styret i NBS bestemmer på grunnlag av innkomne forslag hvem som skal inviteres som “The NBS Lecturer”, og står dessuten for den formelle invitasjonen.

§   3.   Både norske og utenlandske forsker kan inviteres som “The NBS Lecturer”.

§   4.   Forelesningen/forelesningsserien holdes i forbindelse med Biokjemisk Kontaktmøte.

§   5.   De nødvendige utgifter dekkes etter avtale med styret i NBS.

STATUTTER FOR FAGGRUPPER UNDER NORSK BIOKJEMISK SELSKAP

(Vedtatt 19. januar 1978)

§   1.   Det er adgang til å opprette faggrupper under Norsk biokjemisk selskap på veldefinerte fagområder med så sterk nasjonal representasjon at det foreligger et naturlig behov for gruppedannelse.  Faggruppen opprettes for å styrke det faglige miljø i Norge på det aktuelle fagområdet ved økt internasjonal og nasjonal kontakt- og møtevirksomhet.

§   2.   Faggrupper kan opprettes som en prøveordning etter godkjennelse av styret i NBS.  Ordningen blir permanent etter godkjennelse av Selskapets generalforsamling.

§   3.   Faggruppen velger styret for 1-2 år av gangen.

§   4.   Alle Selskapets medlemmer som har samme faglige interesser som gruppen, kan bli medlemmer av denne.

§   5.   Faggruppen kan fritt organisere møter, kollokvier etc.  Tilknytning til internasjonale organisasjoner må godkjennes av NBS.

§   6.   Faggruppen må ikke konkurrere med Selskapets lokalavdelinger om økonomisk støtte fra verken firmaer eller fra andre kilder, men samarbeide med lokalavdelingene, eventuelt Selskapets styre når det gjelder virksomhet som krever økonomisk støtte.

§   7.   Gjeld kan bare stiftes i spesielle tilfeller, og etter godkjennelse fra NBS.  NBS er derfor ikke økonomisk ansvarlig for gjeld stiftet uten Selskapets godkjennelse.

§   8.   Alle faggrupper sender NBS årsberetning med regnskap, valgresultater og medlemsfortegnelse.

§   9.   Vedtak om nedleggelse av en faggruppe kan skje på NBS´ generalforsamling og krever 2/3 flertall.  Ved nedleggelse vil faggruppens kapital og andre verdier tilfalle NBS.

STATUTTER FOR FONDS

(Vedtatt 8. februar 1968 med endringer 16. januar 1975, 21. januar 1989, 23. januar 1993 og revidert 23. januar 99 og 21. januar 2006)

Fondet er bygget på Overskuddet ved arrangementet av 4th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies i Oslo 1967.  Fondets kapital har nådd 1 mill. kroner.  Generalforsamlingen i Selskapet (25. januar 1997) vedtok på denne bakgrunn at inntil 50% av Fondets kapital kunne plasseres i aksjefond med delt risiko.

§    1.   Fondets midler skal forvaltes av styret i Norsk Biokjemisk Selskap.  Selskapets revisorer skal også reviderer Fondets regnskap som skal føres særskilt.

§    2.   Styret skal sørge for at Fondets midler anbringes betryggende, dog slik at avkastningen blir størst mulig.

§    3.  Kapitalforvaltningen er generalforsamlingens ansvar.

§   4. Endring av disse statutter kan bare vedtas på generalforsamling i Selskapet, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  Forslag til endringer i statuttene skal sendes medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen.

VEDTEKTER FOR KONTINGENTFORDELING TIL LOKALAVDELINGENE.

(Vedtatt på Generalforsamling 17. januar 2004)

Norsk Biokjemisk Selskaps styre fordeler en andel av medlemskontingenten til lokalavdelingene etter følgende regler:
a. Seksti prosent av kontingentinntektene skal hvert år fordeles til lokalavdelingene året etter.
b. Av de 60% får hver lokalavdeling tildelt det som tilsvarer deres andel av medlemmene.
c. I tillegg blir alle lokalavdelinger, unntatt Oslo, tildelt andelen som tilfaller medlemmer som ikke naturlig tilhører en lokalavdeling, og denne andelen fordeles mellom lokalavdelingene etter deres medlemsantall.
d. Lokallagsbidraget utbetales etter innsending av årsrapport og regnskap revidert av et medlem.
e. Etter to påfølgende år uten aktivitet, vil et lokallag ikke få mer tilskudd før lokallaget igjen kan sende inn en årsrapport med aktivitet.
f. Styret i NBS kan, dersom et lokallag akkumulerer en reserve tilsvarende to årsbidrag, vurdere å redusere lokallagsbidraget.

STATUTTER FOR NBS-NYTT – TIDSKRIFT FOR BIOKJEMI

(Vedtatt på generalforsamlingen den 21. januar 1995 og revidert 23. januar 1999).

§   1.   NBS-nytt er medlemsbladet til Norsk Biokjemisk Selskap.  Bladet skal bidra til:
å fremme norsk biokjemi
å ivareta medlemmenes informasjonsbehov

§   2.   Organisering og drift
Generalsekretæren er bladets disponent.  Styret for NBS fungerer som styre for NBS-nytt og har ansvaret for å skaffe redaktør. Redaktørens funksjonstid er normalt 2 år.  Redaktøren danner sin redaksjon.  Bladet utkommer med 4 nummer pr. år og finansieres ved hjelp av annonseinntekter.  Redaktøren utarbeider budsjett for 1 år av gangen.  Budsjettet behandles på NBS styremøte som avholdes i forbindelse med Biokjemisk kontaktmøte.  Regnskap for NBS-nytt fremlegges årlig på NBS generalforsamling.  Innenfor rammen av NBS-nytt’s budsjett kan redaktøren kjøpe utstyr, programvare o.l. for å lette produksjonen av bladet og engasjere sekretærhjelp og hjelp til pakking og utsendelse av bladet.
I budsjettet for NBS-nytt kan redaktøren også inkludere utgifter til reise, deltageravgift, og hotellopphold for hele redaksjonen eller deler av den for deltagelse på Biokjemisk kontaktmøte.  Redaktør og annonsesjef kan i tillegg få et bidrag til deltagelse på kongress e.l. pr. år.  Beløpets størrelse er betinget i hvilken økonomi bladet til enhver tid har og fastsettes av styret hvert år.
NBS-nytt’s redaksjon kan komme med forslag til disponering av overskudd i NBS-nytt.  Forslag fremmes overfor styret i NBS senest en uke før styremøte som avholdes i forbindelse med Biokjemisk kontaktmøte.  Styret i NBS har avgjørende myndighet om hvordan overskuddet skal benyttes.  NBS er ansvarlig for dekning av underskudd i NBS-nytt.
Statuttene for NBS-nytt vedtas på NBS generalforsamling, og forslag til endring må forelegges generalforsamlingen for godkjenning.

§  3. Regnskap og revisjon
NBS-nytt  skal benytte profesjonell regnskapsfører.  Bladets regnskap skal sammen med Selskapets regnskap revideres av offentlig godkjent revisor.