FEBS/IUBMB Advanced Lecture Course on “Molecular basis of human diseases: 50 years anniversary of Spetses summer schools”

FEBS/IUBMB Advanced Lecture Course on “Molecular basis of human diseases: 50 years anniversary of Spetses summer schools”

Spetses Island, Greece

Deadline: May 27th – June 1st, 2016
Abstract & fellowships deadline: February 29th, 2016

Open website

IUBMB/IUPAB/IUPS Joint Advanced School on “Receptors and signaling”

IUBMB/IUPAB/IUPS Joint Advanced School on “Receptors and signaling”

Spetses Island, Greece

Deadline: May 23rd – 27th, 2016

Abstract & fellowships deadline: March 14th, 2016

Link to website

NBS-styrets beretning for 2015

Daglig drift
Arne Klungland var president i 2015, mens generalsekretær Tom Kristensen har tatt seg av den daglige driften. Styret har i tillegg bestått av Mari Kaarbø (Oslo), Gustav Vaaje-Kolstad (Ås), Øyvind Halskau (Bergen), Atle van Beelen Granlund (Trondheim) og Ole Kristian Greiner Tollersrud (Tromsø). Aurora Martinez har fungert som President elect og overtar rorpinnen i 2016.

Medlemstall
Antall medlemmer i NBS avtar stadig. Fram til 20. oktober var det sendt ut 692 fakturaer, hvorav 137 ennå ikke var betalt. Som vanlig har det kommet en del nye medlemmer mot slutten av 2015, trolig pga. Kontaktmøtet 2016. Generalsekretæren håper at det nettbaserte innmeldings- og betalingssystemet skal føre til en økning av antall medlemmer. Ut fra den bunken av NBS-Nytt som kommer i retur med ukjent adressat ved hver utsending, er det grunn til å tro at mange av de ubetalte giroene aldri har kommet fram til adressaten, og et system som gjør det lettere for medlemmene å oppdatere sin kontaktinformasjon vil forhåpentligvis gi en bedring.

NBS-Nytt
Tore Skotland er fortsatt redaktør for NBS-Nytt og gjør en beundringsverdig jobb. Trass i at bladet fortsatt mangler et redaksjonsmedlem fra Tromsø, holder bladet en overveldende standard. Annonseinntektene har vært lave i år, med Pedro Consulting som den mest trofaste annonsøren. Grunnet lave inntekter går bladet med et jevnt, men foreløpig akseptabelt underskudd. Redaktøren har truet med at 2016 kan bli hans siste år som redaktør.

Forretningsfører
Andromeda Økonomi ved Irmelin Krogsæter har fungert som regnskapsfører for NBS. Hun har blant annet sørget for at vi nå har et fakturasystem som tilfredsstiller skattemyndighetenes krav..

Nettsider
Nye nettsider for NBS ble utviklet i 2014, og sidene har vært oppegående i hele 2015. Firmaet BIT-FIX v/ Khanh Hong Nguyen har lagd sidene og står for driften av dem. Han har nå sørget for en løsning som gjør at medlemskontingent kan innbetales via nettet, samt en nettbasert innmelding og vedlikehold av medlemslistene. Dette vil forhåpentligvis bety at vi kan øke medlemstallet og at det blir lettere å melde adresseendring. Det nettbaserte betalings- og vedlikeholdssystemet vil igangsettes tidlig i 2016.

Styremøter og generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Kontaktmøtet 2014. Ordinær generalforsamling ble ikke arrangert.

Støtte til lokale arrangementer

NBS-styret har innvilget følgende søknader:

 • Støtte til Oslo Educational Workshop, arrangert av Winnie Eskild. NBS fungerte som medarrangør og bevilget kr. 20 000 i økonomisk støtte.
 • Støtte til et glykobiologi-møte i Oslo, arrangert av Ute Krengel. Ute er norsk representant i organisasjonen International Glycoconjugate Organisation. NBS støttet arrangementet med kr. 25 000
 • Støtte til International Conference on Molecular Mechanisms of Inflammation, arrangert av CEMIR, NTNU. Møtet skal holdes i Trondheim 30 mai – 2 juni 2016 og støttes av NBS med kr. 20 000.
 • Støtte til Norwegian Microbiology Meeting 2016 (et møte beregnet på phdstudenter og yngre forskere): kr. 15000. Møtet arrangeres av juniorforskere ved NBMU og UiO og skal holdes i Sarpsborg 14 – 16 april 2016

Reisestipender
Søknader fra master- og phd-studenter har blitt godkjent fortløpende i løpet av året, i samsvar med tidligere generalforsamlingsvedtak. I 2013 har 36 søknader blitt godkjent, og det har blitt utbetalt kr. 226 000 i reisestøtte (i tillegg kommer rundt 40 000 som jeg ikke har fått faktura på ennå).
Siden økonomien til NBS fortsatt er rimelig god (se nedenfor), vil generalsekretæren inntil videre fortsette å godkjenne fortløpende søknader som oppfyller kravene.

Støtte fra NFR til Kontaktmøtet 2015
Som for 2013 og 2014-møtet søkte generalsekretæren om arrangementstøtte fra BIOTEK2021-programmet. Det ble søkt om kr. 183 000, og søknaden ble innvilget. I praksis dekker imidlertid NFR bare et evt. underskudd på møtet. Regnskapet for kontaktmøtet på Svalbard er ennå ikke helt klart, men underskuddet ser ut til å bli på rundt 120 000.

Økonomi

Konto
Danske Bank
Kontonavn 1. januar 31. desember Differanse
8191.07.16136 NBS Fond 913 130,04 749 684,82 -163 445,22
8101.07.16144 Kurskonto 3 402,08 39 322,03 35 919,95
8101.07.16152 NBS-konto 659 367,54 55 394,63 -604 017,91
8101.07.16160 NBS-Nytt 76 367,56 7 410,56 -68 957,00
8101.37.11372 KID-konto 0 70,66 70,66
1 652 267,22 851 882,70 -800 429,52
Nordea
6094.09.18645 NBS Fond 2 136 410,96*

*Beløpet for Nordea-kontoen gjelder 1. januar 2014. Ko ntoen har ikke væ rt rørt i mellomtiden, så beløpet er noe høyere pr. i dag.

Det har vært et uttalt ønske om å redusere kapitalbeholdningen til NBS. Som oversikten viser, er dette målet i stor grad oppnådd i 2015. Det må tas med i regnestykket at NBS har bidratt til Kontaktmøtet 2015 med kr. 121 000 for dekning av underskudd, et beløp som forhåpentligvis vil bli dekket av NFR når endelig regnskap foreligger. Generalsekretæren mener at det fortsatt er mulig å redusere kapitalbeholdningen ytterligere, slik at det foreløpig ikke er behov for endringer når det gjelder medlemskontingent, reisestipender og støtte til lokale arrangementer.

Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 23-01-2016

Postdoctoral Fellow Position in Molecular Biology (NucReg)

Topic: The role of histone acetylation and other histone modifications in enhancer function.

A position as postdoctoral fellow in molecular biology is vacant at the Department of Molecular Biology (www.uib.no/en/mbi). The position is for a period of 3 years and is funded by the Norwegian Cancer Society. The position is associated with the group of professor Rein Aasland and is part of the intradepartmental research programme NucReg which focuses on molecular interactions, their regulation and function in relation to gene regulation and transcriptional responses. (http://www.uib.no/en/rg/nucreg and http://www.uib.no/en/mbi).

About the project

Topic for the project is the molecular mechanisms for enhancer function in the context of regulation of gene expression in normal cells and during development of cancer. The role of histone acetylation and other histone modifications in the communication between enhancers and promoters is a key question. The project builds on data from a proteomic screen which implicates several protein complexes and new proteins in enhancer function. Approaches in the project will include CRISPR/Cas9, ChIP, and knock-down).

Qualification requirements include:

 • The applicant must hold a Norwegian PhD or an equivalent degree within molecular biology or molecular cell biology or have submitted his/her doctoral thesis for assessment prior to the application deadline. It is a condition for employment that the PhD has been awarded.
 • Successful applicants must have experience with cell culture and genetic engineering. Experience with modern molecular genetic methods will be emphasized.
 • Interest for and experience with research on gene regulation or chromatin is an advantage.

Application instructions:

Please consult the full advertisement of the position on Jobbnorge.no and observe that only applications submitted through this website are accepted     https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/120751

Deadline: January 26th 2016

jobbnorge.no/…/120751

Contact and questions to: Professor Rein Aasland

Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 23-01-2016

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning. Se NBS-styrets beretning for 2015
 3. Den nye presidenten overtar
  Aurora Martinez overtar som president for NBS etter Arne Klungland.
 4. Hvordan skal vi gjøre det økonomisk lettere for master- og phd-studenter å delta på Kontaktmøtet?
  Prisen for deltakelse på Kontaktmøtet øker stadig, og det blir vanskeligere for yngre forskere å prioritere møtet. Dette spørsmålet ble diskutert på julemøtet til NBS-Bergen, som mente at én mulig løsning er at NBS deler ut noen få reisestipender for master- og phd-studenter for deltakelse på møtet.
  Forslag til vedtak: Generalsekretæren tar hensyn til Generalforsamlingens diskusjon av dette og formidler et forslag videre til neste års arrangør.
 5. Forum for undervisning
  Det er for tiden stor interesse for utvikling av bedre undervisningsmetoder innen biovitenskapene. Mange har spennende ideer og noen har erfaring. Opprettelse av et forum for undervisning vil kunne tjene som et innovativt senter hvor ideer og erfaring kan deles og videreutvikles. Ved å legge et slikt forum til NBS kontaktmøtene kan vi gi deltakere fra hele landet mulighet til å ta del i denne kompetanseutvikling. Winnie Eskild vil påta seg å organisere de første samlingene men vil arbeide for å rekruttere aktive deltakere fra hele landet som fremover kan overta ledelsen.
  Forslag til vedtak: Det opprettes et forum for undervisning som tildeles 2-3 timer ved hvert NBS kontaktmøte. I første omgang som prøveprosjekt for et eller to år.
 6. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2018: Det er Oslo som står for tur!

Eventuelt.

Tid: lørdag 23. januar 2016 kl. 15:00

Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Tom Kristensen, generalsekretær

Populærvitenskapelig foredrag: Matfrykt og matfakta – skremslenes anatomi

NBS-Oslo inviterer til Generalforsamling og populærvitenskapelig foredrag:

«Matfrykt og matfakta – skremslenes anatomi»
Med Trygve Eklund
Trygve Eklund har teknisk doktorgrad fra Lunds Universitet, cand.real-grad fra UiO, og MBA fra BI – og er tilkjent professorkompetanse i matvitenskap.
Tirsdag 8. desember
Kristine Bonnevies Hus, Universitetet i Oslo
Kl 15:15, Auditorium 1

Etter seminaret blir det Generalforsamling:

Rom 3213, Kristine Bonnevies hus kl 1615.
Etter generalforsamlingen serverer vi tapas.

Kort om foredraget:
Matfrykt er blitt et gjennomgående tema i medier. Mer eller mindre bevisst uvitenhet ligger til grunn for at bøker blir skrevet og nettsteder florerer med såkalte ”avsløringer” av risikofaktorer i mat. De ukyndiges selvbevisste utfoldelse skremmer bokstavelig talt vettet av folk, og vitenskapelig funderte synspunkter kommer lite frem i lyset.
Nærværende foredragsholder, som liker å kalle seg ”kunnskapsformidler og kåsør”, har 30 års erfaring knyttet til arbeid med risikofaktorer i mat og miljø. Ubundet av forretningsinteresser, myndighetsunderdanighet og politisk korrekthet vil han gjennomgå grunnlaget for matfrykt, med særlig vekt på tilsetningsstoffer.

Lecture: Endosomal lipids in trafficking and signaling

The Norwegian Biochemical Society-Oslo (BIG) invites you to the lecture:

“Endosomal lipids in trafficking and signaling”
by
Jean Gruenberg,
University of Geneva, Switzerland

Thursday November 26, 2015 – Kristine Bonnevies Hus, University of Oslo
16:00 Auditorium 1

Abstract:
During endocytosis, cell surface components including housekeeping receptors and activated signaling receptors are delivered to early endosomes, where they are sorted to be either reutilized via recycling pathways or transported towards late endosomes and then lysosomes for degradation. In the latter case, down-regulated receptors and other molecules destined for the lysosomes are incorporated into lumenal invaginations of the early endosome membrane, which are pinched off as free cargo-containing vesicles. These multivesicular regions detach and become multivesicular endosomes, which are transported to and fuse with late endosomes. Eventually, intralumenal vesicles (ILVs) and their cargo are delivered to lysosomes and degraded. Alternatively, ILVs can also be released extracellularly as exosomes, upon fusion of multivesicular endosomes with the plasma membrane. Low-density lipoproteins (LDL) that have been endocytosed are eventually delivered to multivesicular late endosomes. There, cholesteryl esters are de-esterified so that free cholesterol can be released and exported to other cellular destinations. The export mechanisms remain ill defined, but it is clear that disruption of the process has profound consequences for cellular sterol homeostasis and can result in the neurodegenerative disease Niemann-Pick C (NPC). Our previous studies suggest that the fate of LDL-derived cholesterol is linked to the unconventional phospholipid lysobisphosphatidic acid (LBPA) that is abundant in late endosome intralumenal membranes, since interfering with LBPA functions phenocopies NPC at the cellular level. Our approaches to study the mechanisms of endosomal cholesterol transport will be discussed, including biochemical strategies and unbiased high content image-based screens.

Post-doc forskerstilling (vikariat) – Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Seksjon for forskning, Avdeling for medisinsk biokjemi, Enhet for Vevskultur, Regenerativ medisin

Enhet for vevskultur, regenerativ medisin har som sitt forskningsmål å utvikle et optimalt system for lagring av dyrkede celler med det formål å utvide adgangen til regenerativ medisin. For å fremme effektiv transplantasjon av lagrede, dyrkede vev tester vi at vevets grunnleggende karakter er uendret etter lagring; viabilitet, fenotype og morfologi.
Vi søker en erfaren og motivert post-doc for stillingen som forsker. Stillingen er et vikariat i 100 % med 1 års varighet. Det er mulighet til forlengelse/fast ansettelse for en god kandidat med eksepsjonelle ferdigheter. Vi søker etter en entusiastisk og målrettet person som kan arbeide selvstendig så vel som i samarbeid med vårt team.

Søknader sendes via e-post til [email protected].
Kandidater som blir utvalgt for intervju vil bli kontaktet av søkerkomiteen.

Søknadsfrist: asap

Kontaktinfo: Catherine Jackson, Enhetsleder +47 90224699

Read more

What is molecular gastronomy? Can it be used in high-quality science communication? by Erik Fooladi

What is molecular gastronomy?
Can it be used in high-quality science communication?
by
Erik Fooladi
(Volda University College)
Thursday 15th of October 2015
Kristine Bonnevies Hus, University of Oslo
16:15, Bikuben

Pizza will be served from 16:00

The seminar will be in English.

Abstract:
The term molecular gastronomy first appeared in the late 1980´s and has since gained increasing momentum. It has been a source of fascination, development and reorientation within both certain areas of science as well as society. It has also stirred feelings resulting in heated debates amongst both researchers and artisans. Is this a societal movement, is it a scientific discipline, or maybe it is simply a fad? The presentation given will discuss what molecular gastronomy is (or can be) as well as ways to use this phenomenon to communicate an intriguing but yet fairly balanced picture of the nature of science.

Hans Prydz Guest Lecture and Norwegian Biochemical Society – Oslo (BIG) Lecture by Professor John D. Scott, FRS

Title: Guiding signals through anchored enzyme complexes: implications for disease

Abstract: Intracellular signal transduction events are precisely regulated in space and time. This is achieved in part by A-Kinase Anchoring Proteins (AKAPs) that tether a variety of protein kinases and phosphatases in proximity to selected substrates. AKAP targeting provides an efficient means to reversibly control the phosphorylation status of key substrates and contributes to the dynamic regulation of sophisticated cellular pathways. Using biochemical, genetic, and super-resolution imaging techniques we show that the anchoring protein Gravin enhances the precision of cellular signaling at the spindle poles of cells undergoing mitosis. In particular, Gravin functions to assemble a kinase signaling scaffold that comprises of Aurora A and Polo-like kinase 1, two enzymes that govern passage through the mammalian cell cycle. More clinically relevant studies have discovered that aberrant Gravin signaling contributes to pathological changes in the mitotic index and polarized division of cancer cells in common germline derived tumors such as testicular seminomas.

Time and place: Oct 13, 2015 01:00 PM – 02:00 PM, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo.

About: Professor John D. Scott and his group are located at the Howard Hughes Medical Institute, Department of Pharmacology, University of Washington, Seattle, US. The Scott research group is interested in understanding the specificity of signal transduction events that are controlled by anchoring proteins. Anchoring proteins facilitate rapid signal transduction by optimally positioning protein kinases and phosphatases in the vicinity of their activating signals and close to their substrates.

Organized by: Biotechnology Centre / Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM), UiO

Co-organized by: NBS-Oslo (BIG)

Contact: Kjetil Taskén, Professor of Medicine, M.D., Ph.D.

Open link

[email protected]

[email protected]