NBS-styrets beretning for 2015

Daglig drift
Arne Klungland var president i 2015, mens generalsekretær Tom Kristensen har tatt seg av den daglige driften. Styret har i tillegg bestått av Mari Kaarbø (Oslo), Gustav Vaaje-Kolstad (Ås), Øyvind Halskau (Bergen), Atle van Beelen Granlund (Trondheim) og Ole Kristian Greiner Tollersrud (Tromsø). Aurora Martinez har fungert som President elect og overtar rorpinnen i 2016.

Medlemstall
Antall medlemmer i NBS avtar stadig. Fram til 20. oktober var det sendt ut 692 fakturaer, hvorav 137 ennå ikke var betalt. Som vanlig har det kommet en del nye medlemmer mot slutten av 2015, trolig pga. Kontaktmøtet 2016. Generalsekretæren håper at det nettbaserte innmeldings- og betalingssystemet skal føre til en økning av antall medlemmer. Ut fra den bunken av NBS-Nytt som kommer i retur med ukjent adressat ved hver utsending, er det grunn til å tro at mange av de ubetalte giroene aldri har kommet fram til adressaten, og et system som gjør det lettere for medlemmene å oppdatere sin kontaktinformasjon vil forhåpentligvis gi en bedring.

NBS-Nytt
Tore Skotland er fortsatt redaktør for NBS-Nytt og gjør en beundringsverdig jobb. Trass i at bladet fortsatt mangler et redaksjonsmedlem fra Tromsø, holder bladet en overveldende standard. Annonseinntektene har vært lave i år, med Pedro Consulting som den mest trofaste annonsøren. Grunnet lave inntekter går bladet med et jevnt, men foreløpig akseptabelt underskudd. Redaktøren har truet med at 2016 kan bli hans siste år som redaktør.

Forretningsfører
Andromeda Økonomi ved Irmelin Krogsæter har fungert som regnskapsfører for NBS. Hun har blant annet sørget for at vi nå har et fakturasystem som tilfredsstiller skattemyndighetenes krav..

Nettsider
Nye nettsider for NBS ble utviklet i 2014, og sidene har vært oppegående i hele 2015. Firmaet BIT-FIX v/ Khanh Hong Nguyen har lagd sidene og står for driften av dem. Han har nå sørget for en løsning som gjør at medlemskontingent kan innbetales via nettet, samt en nettbasert innmelding og vedlikehold av medlemslistene. Dette vil forhåpentligvis bety at vi kan øke medlemstallet og at det blir lettere å melde adresseendring. Det nettbaserte betalings- og vedlikeholdssystemet vil igangsettes tidlig i 2016.

Styremøter og generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Kontaktmøtet 2014. Ordinær generalforsamling ble ikke arrangert.

Støtte til lokale arrangementer

NBS-styret har innvilget følgende søknader:

  • Støtte til Oslo Educational Workshop, arrangert av Winnie Eskild. NBS fungerte som medarrangør og bevilget kr. 20 000 i økonomisk støtte.
  • Støtte til et glykobiologi-møte i Oslo, arrangert av Ute Krengel. Ute er norsk representant i organisasjonen International Glycoconjugate Organisation. NBS støttet arrangementet med kr. 25 000
  • Støtte til International Conference on Molecular Mechanisms of Inflammation, arrangert av CEMIR, NTNU. Møtet skal holdes i Trondheim 30 mai – 2 juni 2016 og støttes av NBS med kr. 20 000.
  • Støtte til Norwegian Microbiology Meeting 2016 (et møte beregnet på phdstudenter og yngre forskere): kr. 15000. Møtet arrangeres av juniorforskere ved NBMU og UiO og skal holdes i Sarpsborg 14 – 16 april 2016

Reisestipender
Søknader fra master- og phd-studenter har blitt godkjent fortløpende i løpet av året, i samsvar med tidligere generalforsamlingsvedtak. I 2013 har 36 søknader blitt godkjent, og det har blitt utbetalt kr. 226 000 i reisestøtte (i tillegg kommer rundt 40 000 som jeg ikke har fått faktura på ennå).
Siden økonomien til NBS fortsatt er rimelig god (se nedenfor), vil generalsekretæren inntil videre fortsette å godkjenne fortløpende søknader som oppfyller kravene.

Støtte fra NFR til Kontaktmøtet 2015
Som for 2013 og 2014-møtet søkte generalsekretæren om arrangementstøtte fra BIOTEK2021-programmet. Det ble søkt om kr. 183 000, og søknaden ble innvilget. I praksis dekker imidlertid NFR bare et evt. underskudd på møtet. Regnskapet for kontaktmøtet på Svalbard er ennå ikke helt klart, men underskuddet ser ut til å bli på rundt 120 000.

Økonomi

Konto
Danske Bank
Kontonavn 1. januar 31. desember Differanse
8191.07.16136 NBS Fond 913 130,04 749 684,82 -163 445,22
8101.07.16144 Kurskonto 3 402,08 39 322,03 35 919,95
8101.07.16152 NBS-konto 659 367,54 55 394,63 -604 017,91
8101.07.16160 NBS-Nytt 76 367,56 7 410,56 -68 957,00
8101.37.11372 KID-konto 0 70,66 70,66
1 652 267,22 851 882,70 -800 429,52
Nordea
6094.09.18645 NBS Fond 2 136 410,96*

*Beløpet for Nordea-kontoen gjelder 1. januar 2014. Ko ntoen har ikke væ rt rørt i mellomtiden, så beløpet er noe høyere pr. i dag.

Det har vært et uttalt ønske om å redusere kapitalbeholdningen til NBS. Som oversikten viser, er dette målet i stor grad oppnådd i 2015. Det må tas med i regnestykket at NBS har bidratt til Kontaktmøtet 2015 med kr. 121 000 for dekning av underskudd, et beløp som forhåpentligvis vil bli dekket av NFR når endelig regnskap foreligger. Generalsekretæren mener at det fortsatt er mulig å redusere kapitalbeholdningen ytterligere, slik at det foreløpig ikke er behov for endringer når det gjelder medlemskontingent, reisestipender og støtte til lokale arrangementer.

Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 23-01-2016

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply